ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က) ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများမှ တောင်းခံလာသော သာမန်နှင့် ငွေလုံး ငွေရင်းဆိုင်ရာ စာရင်းများ စုစည်းပြုစုခြင်း၊
(ခ) မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေများ စနစ်တကျ ခွဲဝေရာထားခြင်း၊ ကော်မတီသို့ပြုစုတင်ပြခြင်း၊
(ဂ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူများ၊ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း နှင့် ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဘဏ္ဍာငွေသုံးစွဲခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းခြင်းများ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
(ဃ) တက္ကသိုလ်ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း၊
(င) ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ စာရင်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးမှုခံယူနိုင်ရေးအတွက် အတွင်း စာရင်းစစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
(စ) ကော်မတီ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဆ) တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံကျောင်းများ၏ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီပေးခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးလက်စွဲ စာစောင်များ ရေးစွဲပြုစု ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊
(ဇ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
   
Category: