ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က) ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖွဲ့စည်းထားရှိသော ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဌများ၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ရုံးများအပါအဝင်၊ လုပ်ငန်း ကော်မတီများ၏ အထောက်အကူပြုဌာန ရုံးများဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း၊ ကျင်းပခြင်းများနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းများ စသော ရုံးလုပ်ငန်း အထွေထွေကိစ္စရပ်များအတွက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အား တာဝန်ခံ ကာ အထောက်အကူပြုဌာနများအကြား လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး ဆောင်ရွက် ပေးရန်၊
(ခ)  ကော်မတီ၏ရုံးများဆိုင်ရာ သင့်လျော်သောဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူခြင်း၊ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ ရေးဆွဲသတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဥပဒေပါ ဝန်ထမ်းရေးရာ စီမံခန့်ခွဲမှုများကို နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ) ကော်မတီရုံး၏ လုံခြုံရေး၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်း များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)  ပါမောက္ခချုပ်များညီလာခံကျင်းပရေးဆိုင်ရာ ရုံးလုပ်ငန်းများ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င)  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(စ) အစီရင်ခံစာများ ပြုစုပေးခြင်း၊
(ဆ) တက္ကသိုလ်များ၊ ဒီဂရီကောလိပ်များ၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ ရေးသားပြုစု ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊
(ဇ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊
   
Category: