ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က) ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၏ အဆုံးအဖြတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သောလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ဝတ္တရားများ ရောထွေးမှု မရှိစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအပိုင်းအခြားအလိုက် ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ မူများရေးဆွဲ ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများသို့ အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ) တက္ကသိုလ်များ၊ ဒီဂရီကောလိပ်များ၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံကျောင်းများ အချင်းချင်း ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် ယင်းသို့ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် မူများရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
(ဂ) ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အထောက်အကူပြုဌာနများအကြား အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ်သည့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့်သိပ္ပံကျောင်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မူများရေးဆွဲချမှတ်ခြင်း၊
(ဃ) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများစုဖွဲ့ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် သီးခြားရပ်တည်ခြင်းတို့အတွက် မူရေးဆွဲ၍ ကော်မရှင်၏အတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င) အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ၏ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် အမျိုးသားပညာ ရေးဥပဒေ၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေးဥပဒေနှင့် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ မူဝါဒများမှ သွေဖီမှု မရှိစေရေးအတွက် ထိန်းညှိဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(စ) တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်းများ ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အခြေခံလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များနှင့် University Autonomy အဖြစ် အဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းများ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်ပိုင်စီမံ ခန့်ခွဲရေးစနစ်ကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ချောမောစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲလျှက် ကျောင်းများသို့ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊
(ဆ) အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပါ ပညာရေးမျှော်မှန်းချက်များ ရောက်ရှိစေရေးအတွက် အဆင့်မြင့်ပညာဥပဒေနှင့် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်၏ မူဝါဒများနှင့်ကိုက်ညီသော တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်နှင့် သိပ္ပံကျောင်းများဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မူဝါဒအခြေပြု ပညာရေး စီမံကိန်းများအပေါ် စိစစ်လေ့လာခြင်း၊ တိုင်းတာခြင်း၊ အကြံပေးခြင်းနှင့် ထောက်ခံတင်ပြ ခြင်း၊
(ဇ) အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ အဆင့်မြင့် ပညာကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပညာရေးမဟာဗျူဟာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စေရေးအတွက် အားပေးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ဈ)  မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သော လမ်းညွှန်စာအုပ်များ ရေးသားပြုစုဖြန့်ဝေခြင်း၊
(ည) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကော်မတီသို့ လစဉ်အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း၊

 

Category: