ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

အထောက်အကူပြုဌာနများ၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

 

(က)  မိမိလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
(ခ) လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ အစည်း အဝေးမှတ်တမ်းရယူခြင်း၊ ပြုစုခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊
(ဂ) လုပ်ငန်းကော်မတီမှ ရေးသားပြုစုသည့် စာစောင်၊ လမ်းညွှန်၊ လက်စွဲနှင့် စာအုပ်များ ထုတ်ဝေရေး၊ ဖြန်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ) လုပ်ငန်းကော်မတီများ၏ လစဉ်အစီရင်ခံစာများ ရေးသားပြုစုပေးခြင်း၊